XXXV OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ – ETAP OKRĘGOWY


Do etapu okręgowego przystępuje maksymalnie 3 uczniów z danej szkoły, którzy w teście pisemnym w dniu 9 stycznia 2020 r. uzyskali najwyższą punktację, tj. 40 pkt i więcej. (dane zgodne z przesłanymi protokołami etapu podstawowego).

Komunikat GK OWE w sprawie przeprowadzenia etapu okręgowego XXXV OWE:

„Jedyną formą przystąpienia do etapu okręgowego jest przesłanie w terminie do dnia 21 maja 2020 r. na adres KW OWE  (Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu, ul. Skarbowców 4, 53-025 Wrocław, osoba do kontaktu: Marta Wiktor) pracę badawczą na następujący temat:

Oceń i wskaż, która dziedzina ochrony środowiska w miejscu Twego zamieszkania,  wymaga pilnych działań oraz podaj praktyczny plan naprawczy, zmierzający do korzystnych zmian.

Praca ta ma być przygotowana w Power Poincie (objętość 30-40 slajdów) zawierać bibliografię (aktualna literatura, a nie strony internetowe), własne grafiki, zdjęcia oraz ewentualne filmy wykonane np. telefonem komórkowym.

Pracę  tę należy przesłać w 2 formach:

  • na płytkach CD wyłącznie listem poleconym, adresowanym jw.: Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu, ul. Skarbowców 4, 53-025 Wrocław, osoba do kontaktu: Marta Wiktor ;
  • w formacie PDF na adres zo.wroclaw@lop.org.pl.

Zgodnie ze wskazaniem MEN:

„Jednocześnie informuję, że istnieje konieczność egzekwowania od uczniów (ich rodziców/opiekunów prawnych) oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy badawczej”

Do pracy należy więc dołączyć powyższe oświadczenie.

Jednocześnie praca powinna zawierać dane personalne uczestnika etapu okręgowego tzn:

  • imię i nazwisko
  • data i miejsce urodzenia,
  • klasa, jej profil, pełna nazwa i adres szkoły.
  • Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego
  • adres do korespondencji, nr tel. kontaktowego, e-maila

Terminem granicznym nadsyłania prac do KW OWE (Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu, ul. Skarbowców 4, 53-025 Wrocław)  jest 21 maja br. (decyduje data stempla pocztowego).

Główny Komitet Informuje, że wszyscy uczniowie na etapie szkolnym na teście podpisali  i wyrazili swą zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w ramach XXXV edycji, tym samym zostali poinformowani, że Administratorem danych jest ZG LOP, ul. Tamka 37 lok.2, 00-355 Warszawa.

Prace te zostaną ocenione przez dotychczasowe Jury w każdym województwie według jednolitych kryteriów przesłanych Wojewódzkim Komitetom OWE przez GKOWE (listem poleconym z obowiązującą klauzulą poufności),  przez dotychczasowe Jury w każdym województwie.   Autorzy najlepszych siedmiu prac z każdego województwa otrzymają tytuł finalisty XXXV OWE.

Siedem najlepszych prac każdy KWOWE przekaże listem poleconym do GKOWE w terminie do 31 maja br.

Zaświadczenia finalisty zostaną przesłane przez GK OWE  112 zdobywcom tytułu finalisty listem poleconym, na ich adres do korespondencji, podany w formularzu zgłoszenia pracy.