LOP

Czym jest LOP?

Liga Ochrony Przyrody jest Stowarzyszeniem utworzonym w 1928r.
Działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” i Statutu
Terenem działania Ligi jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Liga jest organizacją otwartą , w jej pracach mogą uczestniczyć wszyscy, którzy są zainteresowani ochroną przyrody.

Kawałek Historii

Oddział Ligi Ochrony Przyrody we Wrocławiu powstał w 1946r. Ukazała się w tej sprawie Odezwa do społeczeństwa na Dolnym Śląsku. Okręg LOP powstał jako trzeci w kraju (po Krakowie i Poznaniu), po wizycie profesora Edwarda Potęgi na Uniwersytecie Wrocławskim u prof. Stanisława Kulczyńskiego.  W 1946r. działał już Oddział założony przez prof. Stanisława Kulczyńskiego. Duszą tego oddziału i zarazem wiceprezesem była Maria Doboszyńska Głazek. Kolejnymi prezesami Zarządu LOP byli Tadeusz Kohler, Henryk Marciniak, Bernard Konca, Jan Zimny, Czesław Konieczny, Jerzy Ślusarczyk. Od 2018 r. prezesem Zarządu LOP we Wrocławiu jest Arkadiusz Wojciechowicz. Początkowo działalność LOP na naszym terenie ograniczała się do ośrodków uczelnianych, skupiała przeważnie ludzi nauki i młodzież akademicką. 
Obecnie LOP zrzesza głównie młodzież szkolną i dzieci przedszkolne prowadzone przez nauczycieli – opiekunów kół LOP.Od 01.01.1999r. Okręg we Wrocławiu obejmuje obszar byłych Okręgów Wojewódzkich we Wrocławiu i w Legnicy.W grudniu 2006r. Okręg we Wrocławiu liczył 8559 członków młodzieżowych, 271 członków dorosłych i 40 członków zbiorowych.

Główne cele naszego stowarzyszenia

 • Kształtowanie wrażliwości człowieka a szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody, budzenie jej umiłowania, szerzenie zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony przyrody stanowiącej część ochrony środowiska.
 • Zabieganie o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu  i przyszłemu pokoleniu.
 • Zabieganie o właściwe użytkowanie oraz świadome odtwarzanie jak też pomnażanie zasobów przyrody żywej, nieożywionej i krajobrazu jako dobra ogólnonarodowego;Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego, a w szczególności:
          a) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
          b) zachowanie różnorodności biologicznej,
          c) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego,
          d) zapewnienie ciągłości  istnienia gatunków roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami poprzez ich utrzymywanie lub              przywracanie do właściwego stanu,
          e) ochronę terenów zieleni w miastach i wsiach, w szczególności ochrona drzew i krzewów,
          f) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz stanu gatunków,
          g) ochronę krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego.
 • Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć, pełnienie roli organizatorskiej w społecznym ruchu na rzecz ochrony przyrody uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju.
 • Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody.
 • Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz  kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.

Struktura naszego stowarzyszenia

Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest koło LOP.

Władzami naczelnymi Ligi są:
   – Krajowy Zjazd Delegatów 
   – Zarząd Główny 
   – Główna Komisja Kontrolno-Rewizyjna 
   – Główny Sąd Koleżenski

Okręg we Wrocławiu jest jednostką terenową Ligi. Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu posiada osobowość prawną. Jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000065672

 

Skład Osobowy Zarządu Okręgu we Wrocławiu:
– Prezes : Arkadiusz Wojciechowicz 
– Wiceprezes: Katarzyna Adamczyk 
– Sekretarz: Andrzej Wolanin 
– Skarbnik: Mieczysław Owczarek 
– Członek: Wojciech Mazur

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Okręgu:
– Przewodniczący:  Joanna Wolniak 
– Członkowie: Dominika Mielnik, Dorota Margan