Jak zacząć?

 1. Zgłoś dyrekcji placówki chęć zorganizowania i sprawowania opieki nad pracą koła LOP.
 2. Przedstaw swoim podopiecznym ogólne cele Ligi i informacje dotyczące zamierzeń realizacyjnych pracy koła.
 3. Zaproponuj wstąpienie do LOP swoim podopiecznym, co praktycznie sprowadza się do wyrażenia przez nich chęci uczestniczenia w pracy koła i wpłacanie rocznej składki.
 4. Dopełnij niezbędnych formalności związanych z organizowaniem pracy koła. Skontaktuj się z biurem Okręgu LOP w celu uiszczenia rocznych składek. Zarejestruj koło – pozostaw w biurze wypełniony protokół z założenia koła. Protokół dostępny jest  TUTAJ
 5. Wręcz otrzymane w biurze legitymacje członkom koła.
 6. Wspólnie z członkami koła LOP wybierzcie Zarząd Koła i zaplanujcie pracę roczną.
 7. Przy organizowaniu Koła LOP, planowaniu pracy, możesz skorzystać z pomocy instruktora LOP. W tym celu skontaktuj się z biurem Okręgu LOP.

Możesz zostać opiekunem koła LOP, bo masz w ręku następujące atuty: 

 1. Jesteś przekonany o konieczności kształtowania u swoich uczniów i podopiecznych postaw sprzyjających ochronie przyrody.
 2. Masz zainteresowania przyrodnicze, interesuje Cię stan i ochrona przyrody, szczególnie na terenie zamieszkania.
 3. Znasz warunki pracy szkoły (przedszkola) i możliwości wykorzystania ich w pracy koła LOP.
 4. Znasz umiejętności swoich podopiecznych, możliwości ich praktycznego udziału w pracy koła.
 5. Cechuje Cię otwartość, masz umiejętność kierowania grupą i inicjowania wspólnych działań.
 1. Dopełnienie niezbędnych formalności związanych z organizowaniem szkolnych oraz przedszkolnych kół LOP.
 2. Sprawowanie pieczy nad wyborem konkretnych zadań do planu rocznego i doborem aktywizujących sposobów realizacji.
 3. Czuwanie nad merytoryczną stroną pracy koła.
 4. Otwartość na propozycje płynące z zewnątrz, dotyczące konkursów, spotkań szkoleniowych, imprez i akcji o większym zasięgu.
 5. Dbanie o rozpropagowanie w swojej placówce działalności koła LOP i włączenie do współpracy dzieci i młodzieży niezrzeszonej w LOP.

Plan pracy sporządzany na użytek koła LOP jest spisem celowych działań (zadań). Opracowywany jest na dany rok szkolny. Ilość zaplanowanych zadań jest dowolna i zależy od warunków pracy placówki oraz wieku i poziomu kształcenia uczniów lub dzieci przedszkolnych.

Dobre plany charakteryzują się realnymi możliwościami danej placówki i w związku z tym są niepowtarzalne.

Zasady planowania pracy pozostają stałe:

 •  Zaczynać należy od ustalenia kierunków i celów działania. Postawienie sobie pytania co chciałbym osiągnąć pracując z dziećmi i młodzieżą w kole LOP, jest podstawą skonkretyzowania zadań – wyznacza kierunek działań.

  Takie sformułowania jak: rozpropagowanie idei ochrony przyrody, rozpoznanie stanu środowiska w miejscu zamieszkania, poznanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy, wykształcenie postaw przyjaznych dla środowiska, rozwijanie czytelnictwa popularnonaukowego, rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy przyrodniczej, to przykłady kierunków działań. Spróbujemy je ustalić na użytek swojej pracy.
  To jak je sformułujemy, jaki poziom szczegółowości w nich zawrzemy, nie jest najważniejsze. Nie musimy ich nawet zapisywać w planie pracy. Najważniejsze by planowaniu pracy towarzyszyła świadomość, że wiemy w jakim kierunku zmierzamy.

 • Planowanie jest procesem, w którym uczestniczą członkowie koła i opiekun. Jest to niezwykle ważny element współdziałania, w którym rysują się zakresy aktywności uczniów (członków koła) i opiekuna.

  Wspólnie rozpatrujemy i dyskutujemy:
  a)      kierunki działań w danym roku szkolnym,
  b)      zadania mające dostarczyć wiedzy i możliwości nabycia praktycznych umiejętności,
  c)      sposoby realizacji zadań; (ich dobór bardzo ściśle związany jest z poziomem kształcenia, ma zaktywizować zespół, dostarczyć przeżyć i emocji),
  d)      udział konkretnego zespołu osób w realizacji poszczególnych zadań z wytypowaniem osób odpowiedzialnych,
  e)      terminy realizacji zadań.

 • Plan pracy koła należy spisać i podać do wiadomości wszystkich członków oraz dyrekcji placówki (rady pedagogicznej), by stał się częścią planu dydaktyczno-wychowawczego placówki.

Formy zapisu planu są dowolne. Zwykle przybierają postać tabeli.

Przedstawiamy spis zadań wybranych spośród realizowanych przez koła LOP w różnych typach szkół i przedszkoli.

Nie są one uporządkowane według celów, haseł, nie zawsze można odczytać też sposoby i warunki ich realizacji. Możemy je wykorzystać w swojej pracy pod warunkiem, że potraktujemy je w sposób twórczy.

Oto one:

 • spotkanie z członkami LOP z innej szkoły lub przedszkola w celu wymiany doświadczeń, bądź wspólnych działań,
 • spotkania i wyjazdy z przyrodnikami, członkami organizacji ekologicznych lub osobami związanymi zawodowo z ochroną przyrody i środowiska,
 • udział w prelekcjach, odczytach organizowanych przez instytucje naukowe,
 • uczestniczenie w zajęciach na terenie Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Zoologicznego, Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu, Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawczej „Salamandra” w Myśliborzu z udziałem pracowników tych instytucji,
 • uczestniczenie w obozach, zielonych szkołach, rajdach pieszych i rowerowych związanych z edukacją przyrodniczą,
 • zorganizowanie zwiadu ekologicznego,
 • uczestniczenie w wycieczce „Ciekawostki dendrologiczne”,
 • zorganizowanie zimowego wypadu połączonego z dokarmianiem zwierząt, do lasu z udziałem leśnika lub myśliwego,
 • opracowanie ankiety skierowanej do mieszkańców osiedla na temat zaśmiecania środowiska oraz przeprowadzenie ankiety i wykorzystanie jej wyników do zmiany własnych zachowań,
 • opracowanie ekodeklaracji dotyczącej utrzymania czystości najbliższego otoczenia,
  interwencje u władz lokalnych w sprawie wycinania drzew, dzikich wysypisk śmieci i t.p.,
 • udział w ekologicznych imprezach i festiwalach organizowanych przez miejscowe instytucje pozaszkolne,
 • organizowanie lub udział w heppeningach np.”Dzień bez samochodu”, Dzień bez papierosa”, „Dzień Ziemi”,
 • przygotowanie inscenizacji według własnych scenariuszy lub proponowanych w czasopismach przyrodniczych, poruszających problematykę zachowań i postaw w określonych, zagrażających przyrodzie sytuacjach,
 • pisanie artykułów do gazetek szkolnych i gazet lokalnych na tematy związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną,
 • zorganizowanie akcji „Dzień ciszy w szkole”, „Dzień LOP w szkole” i t.p.,
 • organizowanie sesji, festiwalu filmów przyrodniczych,
 • wdrożenie systemu segregacji i zagospodarowania odpadów oraz surowców wtórnych w szkole,
 • przygotowanie i wygłoszenie pogadanek, referatów, prelekcji np.: „Tropikalni goście w naszych ogródkach”, „Zabytkowe parki”, „Puszcze polskie”, „Silne światła zagrożeniem dla zwierząt”, „Czy technika i cywilizacja to dobrodziejstwo ludzkości”, „Historia ruchu ochrony przyrody w Polsce”, „Sylwetki polskich propagatorów ochrony przyrody”,
 • prowadzenie obserwacji fenologicznych,
 • prowadzenie obserwacji zwierząt i roślin w ich naturalnym środowisku,
 • rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów,
  ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego najbliższej okolicy (np. z wykorzystaniem skali porostowej),
 • opracowanie monografii wybranego terenu zieleni,
 • wykonanie planu terenu zielonego znajdującego się wokół szkoły i wykorzystanie go w celach poznawczych,
 • wykonanie albumów np. „Ciekawe obiekty przyrodnicze naszej okolicy”,
 • opracowanie mapy występowania pomników przyrody na terenie gminy,
 • wykonanie monografii „Moje ulubione drzewo”,
 • realizacja projektów np. na temat „Odpadów”,
 • utrzymanie kącika przyrody, biblioteczki przyrodniczej, videoteki, i t.p.,
 • pokaz: jak można zrobić karmniki z tłuszczu i nasion?,
 • wykonanie i zawieszenie karmników w najbliższym przedszkolu lub domu rencisty,
 • wykonanie i zawieszenie budek lęgowych dla ptaków,
 • zbieranie pieniędzy, kocy i karmy dla Schroniska dla zwierząt,
 • udział w „Wigilii dla zwierząt” – zbiórka pieniędzy na leki dla zwierząt będących w Schronisku,
 • dokarmianie bezdomnych psów i kotów,
 • sadzenie drzew w ramach akcji: „Każda klasa ma swoje drzewo”, „Pierwszaku posadź drzewo”, „Drzewko gimnazjalisty”,
 • przygotowanie i udział w konkursach klasowych międzyklasowych i międzyszkolnych np. na plakat, plakietkę, gazetkę z okazji „Dnia Ziemi”, „Dnia ochrony środowiska” lub na artykuł, wiersze i rysunki na dany temat,
 • organizowanie wystaw np. „Zdrowa żywność”, „Opakowania ekologiczne”, „Moje przyrodnicze hobby” oraz wystaw muszli, suchych bukietów, grzybów, znaczków pocztowych o tematyce przyrodniczej, albumów przyrodniczych, zielników, czasopism i książek przyrodniczych,
 • udział w wyjazdowych warsztatach ekologicznych do ciekawych obiektów przyrodniczych na terenie naszego województwa,
 • włączenie się do akcji i imprez proponowanych i realizowanych przez urzędy i inne niż Liga organizacje, mające na celu edukację ekologiczną,
 • włączenie się do Kampanii Niezapominajkowej
 • Głównym polem Twojego działania jest macierzysta placówka i Twoi podopieczni Daj jednak sobie i swoim uczniom możliwość poczucia, że jesteście częścią dużej, mającej olbrzymi dorobek organizacji.

 • Jako opiekun koła LOP postaraj się wybrać i wprowadzić do rocznego planu pracy akceptowane przez LOP obchody specjalne, takie jak:

  1-7 kwietnia – Tydzień czystości wód,
  1 kwietnia – 31 maja – Dni Lasu i Zadrzewień,
  22 kwietnia – Międzynarodowy dzień Ziemi,
  15 maja– Święto niezapominajki,
  5 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Środowiska,
  1-30 września– Sprzątanie Świata,
  1-31 października – Dni Ochrony Przyrody.

  Te obchody mają przede wszystkim znaczenie propagandowe. Przypominają dużej części naszego społeczeństwa o potrzebie ochrony przyrody i środowiska. Taką samą rolę mogą spełnić w społeczności dzieci i młodzieży.

  Wykorzystaj te obchody do spopularyzowania działania LOP i zachęcenia dzieci i młodzieży do systematycznego, a nie tylko akcyjnego i biernego w nich uczestnictwa.
 • Sugestię Zarządu Okręgu LOP we Wrocławiu, skierowaną do opiekunów jest, by raz w roku zorganizować Dni lub Dzień Ligi Ochrony Przyrody.

  Wyjątkowość tego Dnia polegałaby na wykonaniu zadań o znaczącym, propagandowym charakterze, w którym wzięliby udział uczniowie całej szkoły. Byłaby to również okazja do przedstawienia problematyki, jaką zajmują się członkowie LOP i pochwalenie się dokonaniami.

  Członkowie Zarządu Okręgu LOP będą zainteresowani tą formą propagowania ochrony przyrody i chętnie skorzystają z zaproszenia, by być pośrednikiem w przekazywaniu dobrych doświadczeń i sukcesów w pracy z młodzieżą innym opiekunom.

 • Zarząd Okręgu LOP organizuje raz do roku „Sejmik ekologiczny”, w którym uczestniczą wyróżniający się w pracy opiekunowie kół LOP oraz uczniowie – laureaci konkursów.

  Mają oni możliwość poznania się, wymiany doświadczeń i spotkania z przedstawicielami władz i instytucji – sprzymierzeńcami działań Ligi.

 • Przy Zarządzie Okręgu LOP we Wrocławiu powołany jest i pracuje Dolnośląski Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, organizowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 • Zarząd Okręgu LOP we Wrocławiu organizuje coroczne szkolenia i wyjazdowe warsztaty ekologiczne dla opiekunów kół LOP.

 • W biurze Zarządu Okręgu możesz załatwić sprawy dotyczące:
  -prelekcji,
  -wypożyczenie filmów,
  -skorzystać z biblioteki,
  -zakupu książek przyrodniczych,
  -zakupu znaczków LOP,
  -zakupu tablic „Rośliny chronione”, „Zwierzęta chronione”

 • W biurze zarządu Okręgu zatrudniony jest instruktor terenowy, który udziela pomocy instruktażowej i szkoleniowej opiekunom i zarządom kół LOP, współdziała przy organizowaniu zebrań założycielskich kół LOP, współdziała przy programowaniu pracy kół LOP.