XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – etap okręgowy

Etap okręgowy XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej rozpocznie się w dniu 17 kwietnia 2021 r.

  • Jedyną formą przystąpienia do etapu okręgowego jest wykonanie i przesłanie w terminie do 8 maja br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Komitetu Wojewódzkiego (Marta Wiktor LOP Okręg we Wrocławiu, ul. Skarbowców 4, 53-025 Wrocław) pracy badawczej, której temat zostanie podany w dniu 17.04.2021 na stronie www.ekoolimpiada.pl.
  • Praca musi być przygotowana w Power Poincie (objętość 30-40 slajdów), zawierać własne grafiki, zdjęcia, ewentualnie filmy wykonane smartfonem oraz bibliografię (aktualna literatura, nie tylko odnośniki do stron internetowych).
  • Praca na płycie CD lub pendrive (wskazane są 2 kopie) należy przesłać wyłącznie listem poleconym na adres KW, podany wyżej.
  • Do pracy należy bezwzględnie dołączyć oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy z podpisem ucznia/rodzica/opiekuna prawnego
  • Na osobnej kartce proszę umieścić obowiązkowo następujące dane:

– imię i nazwisko 

– data i miejsce urodzenia

– klasa, profil, pełna nazwa szkoły wraz z adresem

– imię i nazwisko opiekuna merytorycznego

– adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail (!)